วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

ม.1/2

ข้อสอบ 1

แบบทดสอบเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุด จำนวน 5 ข้อ
วิชา.การใช้ห้องสมุด.. (รหัส ง20228 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุด จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.วันเพ็ญ ภู่เพชร โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่เป็นห้องสมุดประชาชน
   ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทสไทย
   ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสงขลา
   ศูนย์การเรียนรู้TK Park
   ห้องสมุดวัดสระเกษ

ข้อที่ 2)
ห้องสมุดใดที่มีเนื้อหาวิชาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีไว้บริการสำหรับพนักงานในองค์กร
   ห้องสมุดโรงเรียน
   ห้องสมุดเฉพาะ
   หอสมุดแห่งชาติ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาที่ใหญ่ที่สุด
   พิพิทธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
   วัดกลาง
   ย่านเมืองเก่า
   ตลาดนัด

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของงานบริการของห้องสมุด
   เพื่อส่งเสริมการอ่าน
   เพื่อให้ผู้ใช้รู้จักการใช้ทรัพยากรส่วนรวม
   เพื่อให้ส่งเสริมการอ่าน
   เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ข้อที่ 5)
บริการสืบค้นฐานข้อมูลมีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด
   เพื่อส่งเสริมการอ่าน
   บริการในโรงเรียนที่จัดสอนให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในชั้นปีแรก
   พื่อแนะนำผู้ใช้ให้ทราบว่า ห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้างให้กับผู้ใช้
   ผู้ที่ต้องการค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น